Rozhovory

Beáta Balogová: Medzigeneračný rozdiel predstavuje mosty, ktoré môžu spájať

Profesorka Balogová čoskoro nastúpi do funkcie dekanky FF PU (Foto: archív B. Balogová)

Novozvolená dekanka Filozofickej fakulty PU Beáta Balogová pôsobí na Inštitúte edukológie a sociálnej práce a čoskoro sa ujme svojej novej funkcie. V tomto rozhovore sa vám spoločne pokúsime priblížiť ďalšiu cestu našej fakulty.

Profesorka Beáta Balogová sa vedecky venuje cieľovej skupine rodiny a seniorov s dôrazom na supervíziu, poradenstvo, posúdenie, terapiu, klinickú a forenznú sociálnu prácu. Čo jej osobnosť prinesie pre FF PU? „Akademickej obci ponúkam svoje pedagogické, výskumné a manažérske zručnosti, ktoré som získala v pozícii predsedníčky poprednej profesijnej organizácie Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku,“ hovorí. Okrem toho je tiež zakladateľkou Univerzity tretieho veku na našej univerzite a zakladateľkou Centra pre edukáciu a výskum seniorov.

Ponúkam tiež skúsenosti z riešenia rôznych projektov a z praxe tvorivej pracovníčky na Karlovej univerzite, Univerzite Hradec Králové a Univerzite v Rzeszowe,“ pokračuje. Teraz sa ujme novej skúsenosti. Čo od nej očakáva? „Od svojej funkcie očakávam hlavne priestor pre prepájanie teoretických konceptov do praxe s podporou duálneho vzdelávania, ktoré dnes existuje ako spoločenská objednávka v národnom či nadnárodnom kontexte,“ objasňuje svoje ciele.

Pri otázke praxe sa ešte trochu zastavíme. Ako vníma rozsah a kvalitu poskytovanej praxe naprieč rôznymi študijnými programami Beáta Balogová a čo by chcela zmeniť či podporiť? „Sú tu mnohé výzvy k spolupráci inštitútov, predstavujem si tiež spoluprácu tvorivých pracovníkov a študentov, hlavne doktorandského štúdia. Moja úloha bude spočívať v motivácii a podpore získavania praktických skúseností. Uvedomujem si fakt, že skúsenosť je neprenosná a nič nedokáže mladého človeka edukovať tak, ako práve zážitkové učenie,“ hovorí nová dekanka.

Práve motivácia môže byť kľúčovým slovom, keďže mnohým študentom chýba. Často sa stretávame s názormi, že vysoká škola už nie je potrebná a trendom je skôr zatvárať školy a odbory. „Áno, uvedomujem si krízu univerzít v hypermoderne. Sama som na túto tému napísala niektoré úvahy. Na druhej strane sa domnievam, že kvalitne koncipovaná univerzitná edukácia realizovaná paletou programov a odborov dokáže študenta naštartovať na profesionálnu dráhu, ktorú bude v ďalších rokoch sám kreovať,“ povedala v našom rozhovore, nadväzujúc na svoj program a prezentáciu pri predložení kandidatúry, v ktorom predstavila svoju víziu obnovy niekoľkých študijných programov: „Pre študentov tak vzniká priestor pre výber tých odborov, ktoré napĺňajú ich potreby, ale aj spoločenskú objednávku potrebnosti. V programe som sa vrátila minimálne k dvom odborom, ako sociológia a knižničné a informačné štúdia, ktorých zánik, hlavne ostatného z nich, vyvolal búrlivú diskusiu v praktických kruhoch slovenských knižníc a Národnej knižnice v Martine.“

Beáta Balogová pri predstavovaní svojho programu v aule (Foto: archív B. Balogová)

A prečo by si študenti mali zvoliť štúdium práve na Prešovskej univerzite? Profesorka Balogová zdôrazňuje predovšetkým jedinečnosť odborov Filozofickej fakulty aj vo vzťahu k ponuke študijných programov, medzi ktorými prevažujú humanitné a spoločenskovedné, no nechýbajú ani umelecké odbory, učiteľstvo výtvarného a hudobného umenia. „Medzi jedinečné odbory aj v rámci SR patrí odbor etika a sociálna práca, učiteľstvo sociálnej práce, v porovnaní v regionálnom kontexte s FF UPJŠ sú to odbory ako učiteľstvo výtvarného a hudobného umenia, stredoeurópske štúdiá, archívnictvo, kultúrne dedičstvo či ruské štúdiá,“ pokračuje. Ako pozitívum vníma aj 60. výročie fakulty: „To by malo predikovať kvalitu vzdelávania a pedagógov zapojených do dlhodobých vedeckých výskumov, čo v sebe zahŕňa pridané hodnoty ako história, kvalita, kontinuita a prosperita odborov.“

Prispeli práve tieto pridané hodnoty k predloženiu kandidatúry? „V tomto kontexte chcem zdôrazniť skutočnosť, že som reflektovala na opakované výzvy členov akademickej obce, čo nevnímam ako osobnú výzvu, ale najmä ako záväzok voči kolegom a kolegyniam, ktorí ma ocenili touto dôverou a spájajú so mnou nádej na návrat fakulty k jej niekdajšiemu postaveniu,“ a jedným dychom dodáva, že dôveru a ochotu pomôcť pri riešení naliehavých problémov fakulty nemôže sklamať. „Beriem ju ako výzvu mobilizovať tvorivý potenciál inštitútov a študentov, ktorý v predchádzajúcom období nebol dostatočne využitý. Leitmotív mojej kandidatúry spočíva v tom, že nie sú jednoduché riešenia zložitých problémov – jediným riešením je viac zmysluplnej a docenenej práce.“

Beáta Balogová nám opísala spomenutý leitmotív jej kandidatúry v niekoľkých oporných bodoch, na ktorých stavia. „Ide o rozvoj tvorivosti, slobodu bádania a myslenia, smerovaného k povedomiu „My Filozofická fakulta“. V tomto smere by som rada vyzvala všetkých k pomoci pri tvorbe spoločného diela Prešovskej univerzity v Prešove,“ dodáva.

Budúcej dekanky sme sa tiež opýtali na jej vplyv na študentov, keďže ho má nielen ako budúca dekanka či vedkyňa, ale aj ako pedagóg. Podobne, ako sa aj ona ujme novej funkcie, aj naši absolventi majú príležitosť získať rôzne pozície vo verejnom živote. Ako vníma nástup mladej generácie do dôležitých verejných funkcií? „Mladí ľudia vždy v histórii prinášali nové trendy, s ktorými sa stredná a staršia generácia len málokedy stotožňovala. Tento medzigeneračný názorový rozdiel však predstavuje výzvu pre mosty, ktoré môžu spájať,“ tvrdí. Na mladých ľuďoch oceňuje najmä ich dynamiku a nebojácnosť k zmene. „V spojení so skúsenosťami starších to môže priniesť novú originalitu a kvalitu spoločenského života. Vidíme to hlavne v ekonomickej sfére, kde generácia Y a Z udáva trendy cez talent manažment a iné koncepcie,“ hovorí.

V prostredí mladých ľudí nemôže byť núdza o príjemnú atmosféru. Na akú úsmevnú situáciu z prostredia našej univerzity si spomenie? „Úsmevná príhoda sa viaže na jedno stretnutie s funkcionárom z našej fakulty na pôde inej, ktorý nevediac, že patrím do jeho personálneho obsadenia, skonštatoval, že to tu máme pekné. Preto predo mnou stojí úloha spoznať všetkých svojich kolegov a kolegyne, aby sa takáto situácia nestala aj mne,“ hovorí. Zároveň vyslovuje nádej, že „sa mi podarí spoznať aj študentov mimo môjho odboru, ktorí sa budú ku mne a k fakulte hlásiť…

Prostredníctvom tohto rozhovoru sa nám to podarilo minimálne z druhej strany – novú dekanku FF sme mohli skrz niekoľko otázok a odpovedí aspoň trochu spoznať. Touto cestou Beáte Balogovej ešte raz gratulujeme k zvoleniu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Rozhovor bol autorizovaný.

Avatar

Študentka slovenského + anglického jazyka a literatúry. Práca v rôznych médiách (rádio, webmagazíny rôzneho druhu) ju priviedli aj k štúdiu mediálnych štúdií. Momentálne učí angličtinu a slovenčinu pre cudzincov, realizuje sa v Unipo Presse a často stráca čas na zákutiach internetu so smiešnymi videami psov.

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *