Spravodajstvo

Talent – vzdelanie – úspech – Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity

Na tlačovej besede nás privítalo vedenie Fakulty manažmentu (Foto: Sonja Tokárová)

Dňa 8. marca 2016 sa konala tlačová beseda Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity venovaná inováciám, ktorými fakulta prešla v poslednom období, súčasným študijným programom, ale aj ponukám pre študentov či plánom, ktoré má fakulta do budúcna. Dekan fakulty Róbert Štefko a členovia vedenia predstavili prítomným zástupcom rôznych médií vynovené priestory budovy Fakulty manažmentu.

Tlačová beseda sa začala premietaním propagačného videa Fakulty manažmentu, ktoré sa týkalo predovšetkým možností, ktoré táto fakulta študentom ponúka. Dozvedeli sme sa, že prešla významnými zmenami, týkajúcimi sa špičkovej audiovizuálnej techniky a inovácií v oblasti možností štúdia v zahraničí. Okrem ponúk vzdelávacieho charakteru sa nezabudlo ani na iné oblasti študentského života, v rámci ktorých organizuje fakulta pre svojich študentov akcie ako „Manažér párty“ či iné univerzitné kultúrne podujatia.

Novoakreditované študijné programy a pozitívne zmeny na fakulte

Jadro tlačovej besedy zhrnuli organizátori do piatich hlavných bodov, ktoré boli zamerané na rôznezaujímavosti a novinky zo vzdelávacej a vedecko-výskumnej oblasti. Ku každému bodu sa vyjadril kompetentný pedagóg pôsobiaci na fakulte. Na začiatok o téme novoakreditovaných študijných programov a pozitívnych zmien vo vývoji kapacít na prijatie uchádzačov o štúdium hovorili dekan Fakulty manažmentu Róbert Štefko, prodekanka pre vzdelávanie a komunikáciu Emília Huttmanová a prodekan pre vzdelávanie Juraj Tej.

Vľavo hovorí dekan fakulty, Róbert Štefko, vpravo prodekan pre vedu a výskum, Ján Dobrovič (Foto: Sonja Tokárová)
Vľavo hovorí dekan fakulty, Róbert Štefko, vpravo prodekan pre vedu a výskum, Ján Dobrovič (Foto: Sonja Tokárová)

Zdôraznili, že Fakulta manažmentu je jedinou ekonomickou univerzitnou fakultou vo zväzku Prešovskej univerzity, a zároveň jedinou univerzitnou ekonomickou fakultou v celom Prešovskom kraji, vychovávajúcou ekonómov s potenciálom manažéra. V súčasnosti disponuje šiestimi študijnými programamikaždý odbor je akreditovaný v jeho dennej, ale aj externej forme. Hlavným študijným programom bakalárskeho stupňa štúdia je Manažment, no fakulta ponúka i programy ako Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo či ekonomicko-prírodovedecký študijný program Environmentálny manažment. Na druhom, čiže magisterskom stupni štúdia, je možnosť študovať programy Turizmus a Environmentálny manažment, keďže fakulta získala právo udeľovať titul RNDr., teda doktor prírodných vied. V prípade záujmu o doktorandské štúdium majú študenti k dispozícii študijný program Manažment.

Zľava prodekan pre vzdelávanie, Juraj Tej, a prodekanka pre vzdelávanie a komunikáciu, Emília Huttmanová (Foto: Sonja Tokárová)
Zľava prodekan pre vzdelávanie, Juraj Tej, a prodekanka pre vzdelávanie a komunikáciu, Emília Huttmanová (Foto: Sonja Tokárová)

Ako zdôraznil dekan fakulty Róbert Štefko, v súčasnosti sa snažia o novú možnosť pre študentov, a to študovať jednotlivé programy nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku. Novinkou, ktorá môže byť významnou najmä pre záujemcov o štúdium na Fakulte manažmentu, je i razantné rozšírenie kapacít, t. j. zvýšenie počtu prijatých študentov. Súvisí s tým i fakt, že vlani dosiahol počet záujemcov číslo 1700. Prijímacie konanie má tzv. transparentný systém, čo znamená, že sa zameriava predovšetkým na posúdenie výsledkov maturitnej skúšky a celkového štúdia študenta na strednej škole. Výrazným bonusom, ktorý môže zavážiť pri prijatí nového študenta, je úspešné vykonanie maturitnej skúšky z matematiky a cudzieho jazyka či absolvovanie testovania SCIO. Ide o špeciálny test mapujúci osobnostné predpoklady študenta na štúdium manažmentu. Ak v ňom uchádzačov percentil dosiahne výsledok 50 % a viac, je na Fakultu manažmentu prijatý automaticky, bez posudzovania jeho výsledkov zo strednej školy.

Vynovené priestory

Ďalej sme boli informovaní o nových, moderných a atraktívnych priestoroch fakulty. Okrem dekana Róberta Štefka nás o progrese informoval i prodekan pre prax, uplatnenie absolventov, kvalitu a rozvoj Ján Dobrovič. 1. februára 2016 boli otvorené nové priestory pre výučbu Fakulty manažmentu. V priestoroch sa nachádza druhá najmodernejšia aula na Slovensku, kde je možné uskutočňovať audioprenosy do celého sveta. K šiestim pôvodným seminárnym miestnostiam pribudlo sedem nových. Fakulta manažmentu sa tak stáva najväčšou fakultou na Prešovskej univerzite v poskytovaní vyučovacieho procesu v jednej budove. Stalo sa tak i z pragmatického dôvodu, a síce, aby sa študenti nemuseli počas vyučovania presúvať z jednej budovy do druhej.

Ján Dobrovič nám ukazuje druhú najmodernejšiu aulu na Slovensku (Foto: Sonja Tokárová)
Ján Dobrovič nám ukazuje druhú najmodernejšiu aulu na Slovensku (Foto: Sonja Tokárová)
Nová počítačová miestnosť (Foto: Sonja Tokárová)
Nová počítačová miestnosť (Foto: Sonja Tokárová)

Možnosti štúdia v zahraničí

O možnostiach štúdia v zahraničí informovala Eva Benková, prodekanka pre zahraničné vzťahy (Foto: Sonja Tokárová)
O možnostiach štúdia v zahraničí informovala Eva Benková, prodekanka pre zahraničné vzťahy (Foto: Sonja Tokárová)

O strategicky rozšírených možnostiach štúdia v zahraničí a o zahraničných vzťahoch fakulty informovala prodekanka pre zahraničné vzťahy Eva Benková. Fakulta dlhodobo udržiava priaznivé vzťahy so zahraničnými inštitúciami. Okrem študentov ponúka viaceré možnosti absolvovania mobilít a stáží v zahraničí i vedecko-pedagogickým a administratívnym pracovníkom. Fakulta tak vytvára priaznivé podmienky na ich osobnostný, ale aj profesionálny rast. V tejto oblasti zaznamenala v poslednom období výrazný úspech, a to 27 medziinštitucionálnych dohôd v rámci programu Erasmus+ s krajinami ako Nórsko, Francúzsko, Portugalsko, Grécko, Lotyšsko či Turecko alebo Rumunsko. Uzavretých je momentálne taktiež 11 dohôd o spolupráci na fakultnej úrovni s vysokoškolskými inštitúciami v Českej republike, Poľsku, Srbsku a na Ukrajine. V súčasnosti prebiehajú rokovania fakulty, prostredníctvom jej partnerskej vysokej školy v Českých Budějoviciach, s čínskym partnerom o možnosti spoluorganizovania medzinárodnej vedeckej konferencie.

Zaujímavosťou fakulty je i poskytovanie praxe pre jej študentov v zahraničí, a to prostredníctvom partnerskej organizácie Sani Resort a Chalkidiki v Grécku. Fakulta manažmentu zároveň organizuje prax pre študentov zo zahraničia u nás, a to konkrétne v Bardejovských kúpeľoch. V súčasnosti sa na tejto fakulte nachádza 20 študentov zo zahraničia z 8 rôznych krajín, čo je doposiaľ najvyšší počet prijatých študentov zo zahraničia v rámci fakúlt Prešovskej univerzity. Ako sme sa dozvedeli od Evy Benkovej, záujem študentov Fakulty manažmentu o zahraničné štúdium vo Francúzsku či Turecku, žiaľ, negatívne ovplyvnili uplynulé útoky v týchto oblastiach.

Prepojenie vzdelávania a praxe

zintenzívnení prepojenia vzdelávania a praxe hovoril Ján Dobrovič. Fakulta manažmentu vytvorila za účelom skvalitnenia štúdia a s ohľadom na záujmy ministerstva školstva tzv. Expertnú a podnikateľskú radu, ktorá má za cieľ prepojenie vzdelávania a praxe. Táto rada poskytuje fakulte námety na riešenie záverečných prác, ktoré majú záujem o prínos v oblasti podnikania, ako aj v celej spoločnosti. Čo sa týka praxe, študenti tretieho a piateho ročníka majú možnosť absolvovať prax v rôznych podnikateľských subjektoch, s ktorými fakulta uzavrela zmluvu. Vedenie zdôraznilo, že do budúcna plánuje rozšíriť dĺžku samotnej praxe, ktorá v súčasnosti dosahuje 80 hodín. Napriek pomerne krátkej praxi považuje vedenie fakulty za vysoko pozitívny fakt to, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove uviedol, že v súčasnosti neeviduje absolventov Fakulty manažmentu. Avšak pre prípad, že by sa študenti po absolvovaní štúdia mali problém uplatniť v praxi, plánuje fakulta vytvoriť Ústav manažérskych inovácií, v ktorom by pracovali s absolventmi. Zaoberal by sa spracovaním rôznych analýz potrebných pre podnikateľský sektor a celoživotným vzdelávaním.

Úspechy fakulty a možnosti pre študentov

V závere tlačovej besedy sa dekan fakulty, prodekan Ján Dobrovič a Miroslav Frankovský, docent z Katedry manažérskej psychológie, pokúsili prítomným priblížiť okrem iného aj úspechy fakulty v oblasti poskytnutých grantov na vedecko-výskumné projekty. Najvýznamnejším ukazovateľom úspešnosti tejto fakulty je pre nich najmä súčasný počet výskumných grantov, ktorých je momentálne až 21. Zapojení sú do nich všetci výskumní pracovníci. Docent Frankovský uviedol, že pôsobenie univerzity je zahrnuté v dvoch základných oblastiach, a to v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy a výskumu. Dnešný trend vysokoškolského štúdia však čoraz častejšie apeluje práve na druhú oblasť, týkajúcu sa vedy a výskumu. I to je jedným z dôvodov, prečo sa Fakulta manažmentu snaží v rámci vedy a výskumu neustále zdokonaľovať a rozširovať svoje možnosti. Prostredníctvom grantov získala dostatočné finančné prostriedky, čo svedčí o prospešnosti a dôležitosti jej výskumov. Na fakulte však funguje i výskumná grantová agentúra, tzv. agentúra Gama. Je zameraná na doktorandov fakulty, ktorí tak majú možnosť predostierať svoje nápady na výskum tejto agentúre. Tá im dokáže poskytnúť finančné prostriedky, a keďže ide o fakultnú agentúru, financie sú čerpané z interných zdrojov.

Zástupcovia Fakulty manažmentu nám ochotne poskytli individuálne rozhovory po tlačovej besede (Foto: Sonja Tokárová)
Zástupcovia Fakulty manažmentu nám ochotne poskytli individuálne rozhovory po tlačovej besede (Foto: Sonja Tokárová)

Okrem týchto informácií bola prítomným predstavená i atraktívna webstránka fakulty, www.studujmanazment.sk, kde nájdu uchádzači i široká verejnosť informácie o fakulte, ktoré poskytuje i multimediálna prezentácia fakulty nachádzajúca sa na tejto stránke. Na záver dodali zástupcovia fakulty, že slogan Fakulty manažmentu, ktorý znie: „Talent – vzdelanie –úspech“, sa snažia vo svojej činnosti preukazovať predovšetkým úspechmi fakulty a jej študentov, ako aj absolventov.

Pre tých, ktorí v súčasnosti študujú na strednej škole a premýšľajú nad štúdiom na univerzite, môže byť práve Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity jednou z možností. Okrem vyššie spomenutej internetovej stránky fakulty sa môžu dozvedieť viac o jej činnosti, možnostiach i podmienkach prijatia na dni otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 10. marca 2016 v priestoroch Fakulty manažmentu na Konštantínovej 16 v Prešove, na ktorých vás aj touto cestou vedenie fakulty srdečne pozýva.

Pri príležitosti dňa žien dostali všetky dámy v miestnosti kvetinu (Foto: Sonja Tokárová)
Pri príležitosti dňa žien dostali všetky dámy v miestnosti kvetinu (Foto: Sonja Tokárová)
Avatar

Dominika Sedláková

Študujem, čítam, píšem, hľadám, zisťujem, zaujímam sa..Rada sa s čitateľmi podelím o rôzne zaujímavé podujatia, rozhovory či o všeličo, čo mi cestou "len tak brnklo do nosa" :)

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *