O Unipo Presse

Študentský webmagazín Unipo Press reprezentuje Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove a odbor mediálne štúdiá. Študenti nielen tohto odboru tak majú možnosť nadobudnúť praktickú skúsenosť v žurnalistike pod odborným dohľadom Mgr. Lenky Regrutovej, PhD. a  Mgr. Jozefa Mergeša, PhD. Články časopisu Unipo Press sú adresované rovnako študentom Prešovskej univerzity v Prešove ako aj širšiemu okoliu. Ponúkame informácie z aktuálneho diania na univerzite i mimo nej, a to v spravodajskej a publicistickej forme, a zaujímavosti z kultúry a bežného života.

Študenti celej univerzity majú možnosť v Unipo Presse zdokonaľovať svoju prácu na nasledujúcich pozíciách:

  • redaktor – spracovávanie univerzitných a vlastných tém do publikovanej podoby;
  • jazykový korektor – opravovanie gramatickej, štylistickej a pravopisnej stránky textov;
  • manažér sociálnych sietí – príprava a publikovanie obsahu určeného pre sociálne siete;
  • grafik – tvorba grafiky pre potreby magazínu a realizácia celkového vzhľadu Unipo Pressu;
  • marketingový manažér – šírenie povedomia o Unipo Presse a nadobúdanie kontaktov pre spoluprácu;
  • webmaster – správa webovej domény.

Ak sa k nám chcete pridať, prípadne nám nejakým spôsobom pomôcť alebo ponúknuť spoluprácu, prosím, kontaktujte nás na unipopress@gmail.com alebo prostredníctvom kontaktného formulára na stránke. K dispozícii máte tiež sociálne siete FacebookInstagram (@unipopress).

Doménu zabezpečuje Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. Členov redakcie aktuálne vedie Daniela Handlovičová, o web sa stará Matúš Nižniansky. Profily súčasných aj bývalých členov redakcie nájdete v sekcii Redakcia.


Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií
Unipo Press

ŠTATÚT
Unipo Press

2018

Štatút Unipo Press

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Časopis Unipo Press (ďalej len Unipo Press) je dobrovoľným, apolitickým, neziskovým združením študentov akademickej obce Prešovskej univerzity v Prešove so sídlom na Ulici 17. novembra 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika.

2. Unipo Press vykonáva svoju činnosť v prostredí Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej len „univerzita“) v zimných a letných semestroch akademického roka. Je organizačnou súčasťou Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v  Prešove (ďalej len fakulta) alokovanou na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií (ďalej len „ISMŠ“).

3. Unipo Press zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje dekan fakulty.

Článok 2
Predmet činnosti

1. Predmetom činnosti Unipo Press je najmä:
a) zvyšovať informovanosť akademickej obce univerzity prostredníctvom pravidelného a príležitostného uverejňovania článkov v prostredí internetovej stránky http://unipopress.ff.unipo.sk/,
b) pôsobiť ako stredisko mediálnej praxe pre študentov študijného programu mediálne štúdiá, pričom miera plnenia mediálnej praxe sa definuje, určuje a je upravovaná v študijnom programe mediálne štúdiá,
c) pracovať v oblasti propagácie fakulty, univerzity, mesta Prešova a Prešovského samosprávneho kraja.

Článok 3
Členstvo v Unipo Press

1. Členmi Unipo Press môžu byť členovia akademickej obce univerzity, ktorí súhlasia so štatútom Unipo Press a  predmetom činnosti Unipo Press a aktívne sa zúčastňujú na jeho činnosti.

2. O prijatí členov Unipo Press podľa čl. 3, ods. 1. štatútu rozhoduje prijímacia komisia Unipo Press v prijímacom konkurznom konaní, riadne vyhlásenom minimálne 10 pracovných dní pred jeho konaním.

3. Členstvo v Unipo Press vzniká dňom prijatia rozhodnutia prijímacou komisiou Unipo Press ústnou alebo písomnou formou.

4. Prijímacia komisia sa skladá z týchto členov:
a) šéfredaktor Unipo Press,
b) minimálne dvaja vedecko-pedagogickí pracovníci ISMŠ,
c) minimálne dvaja členovia redakcie Unipo Press.

5. Členstvo v Unipo Press zaniká:
a) vystúpením člena – členstvo zaniká oznámením rozhodnutia o vystúpení z redakcie Unipo Press šéfredaktorovi Unipo Press,
b) vylúčením člena – členstvo zaniká oznámením o vylúčení člena vedením Unipo Press,
c) stratou štatútu člena akademickej obce univerzity na dobu dlhšiu ako šesť mesiacov,
d) zánikom Unipo Press.

Článok 4
Práva a povinnosti člena Unipo Press

1. Člen Unipo Press má právo:
a) podieľať sa na činnosti Unipo Press,
b) obracať sa na vedenie Unipo Press s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o vyjadrenie stanoviska,
c) byť informovaný o rozhodnutiach vedenia Unipo Press, zúčastňovať sa na poradách Unipo Press,
d) kedykoľvek z Unipo Press vystúpiť bez udania dôvodu,
e) byť navrhnutý do vedenia Unipo Press na pozície šéfredaktora a zástupcu šéfredaktora.

2. Povinnosti člena Unipo Press sú:
a) dodržiavať štatút Unipo Press,
b) plniť uznesenia vedenia Unipo Press,
c) aktívne sa podieľať na tvorivej činnosti Unipo Press,
d) hospodáriť riadne so zverenými prostriedkami a chrániť majetok, ktorý má Unipo Press v používaní, pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím. V prípade poškodenia, straty alebo inak spôsobenej škody na takomto majetku je člen povinný túto škodu finančne nahradiť alebo, ak člen o to požiada a je to možné, nahradiť škodu  uvedením do predchádzajúceho stavu,
e) rešpektovať ustanovenie článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 40/1964 Zb.,
f) chrániť dobré meno a česť Unipo Press, jeho ciele a záujmy.

Článok 5
Organizačná štruktúra Unipo Press

1. Organizačnú štruktúru Unipo Press tvoria:
a) vedenie Unipo Press,
b) rada Unipo Press,
c) redakcia Unipo Press.

Článok 6
Vedenie Unipo Press

1. Vedenie Unipo Press sa skladá z nasledujúcich členov:
a) šéfredaktor Unipo Press,
b) aspoň traja vedecko-pedagogickí pracovníci ISMŠ.

Článok 7
Šéfredaktor Unipo Press

1. Šéfredaktor Unipo Press riadi činnosť Unipo Press v súlade s jej cieľmi a poslaním, zastupuje Unipo Press vo  veciach svojej pôsobnosti, zodpovedá za dodržiavanie predmetu činnosti Unipo Press, tiež plní funkciu šéfredaktora.

2. Šéfredaktor Unipo Press určuje dlhodobú víziu Unipo Press, a tiež navrhuje riaditeľovi ISMŠ menovanie alebo odvolanie svojho zástupcu z redakcie Unipo Press.

3. Šéfredaktor Unipo Press sa obracia na radu Unipo Press v prípade závažných problémov, ktoré vzniknú pri jeho činnosti.

4. Šéfredaktora Unipo Press vymenúva a odvoláva riaditeľ ISMŠ na návrh vedecko-pedagogických pracovníkov ISMŠ (čl. 9).

5. Šéfredaktor Unipo Press po vystúpení z Unipo Press stráca svoju funkciu.

Článok 8
Zástupca šéfredaktora Unipo Press

1. Zástupca šéfredaktora Unipo Press v plnom rozsahu zastupuje šéfredaktora Unipo Press, spravidla počas jeho neprítomnosti.

2. Zástupca šéfredaktora Unipo Press po vystúpení z Unipo Press stráca svoju funkciu.

Článok 9
Vedecko-pedagogickí pracovníci ISMŠ

1. Minimálne dvaja vedecko-pedagogickí pracovníci ISMŠ pedagogicky vedú členov redakcie Unipo Press, zúčastňujú sa na poradách redakcie a konzultujú s členmi redakcie témy a zámery navrhovaných článkov.

2. Jeden vedecko-pedagogický pracovník ISMŠ dozerá na jazykovú úpravu článkov, v prípade záujmu zo strany redakcie tiež konzultuje otázky spojené s jazykovou úpravou textov.

3. Vedecko-pedagogickí pracovníci ISMŠ (z čl. 8, b. 1 a 2) po vzájomnej dohode navrhujú menovanie, prípadne navrhujú odvolanie šéfredaktora Unipo Press.

Článok 10
Rada Unipo Press

1. Rada Unipo Press je dozorným orgánom Unipo Press.

2. Členmi rady Unipo Press sú:
a) riaditeľ ISMŠ,
b) vedecko-pedagogickí pracovníci ISMŠ (podľa čl. 8),
c) príslušný prodekan fakulty.

3. Rada Unipo Press raz ročne vyhodnocuje pôsobenie Unipo Press prostredníctvom Správy o činnosti určeného pre vedenie fakulty, pričom o toto vyhlásenie môže požiadať v mimoriadnych prípadoch aj vedenie fakulty, ak je na to relevantný dôvod.

4. Rada Unipo Press raz ročne navrhuje udelenie motivačného štipendia pre vybraných členov redakcie Unipo Press.

5. Rada Unipo Press dáva vybraným členom redakcie odporúčanie na zisk bodového hodnotenia v rámci vyhodnotenia žiadostí o ubytovanie v Študentskom domove a jedálni PU.

6. Rada Unipo Press sa schádza nepravidelne na podnet šéfredaktora Unipo Press a rieši problémy vzniknuté pri činnosti Unipo Press.

Článok 11
Redakcia Unipo Press

1. Redakciu Unipo Press v súlade s čl. 3 a 4 štatútu tvorí:
a) šéfredaktor Unipo Press,
b) zástupca šéfredaktora Unipo Press,
c) členovia redakcie Unipo Press,
d) správca domény Unipo Press.

2. Redakcia Unipo Press sa spravidla schádza na pravidelnej týždennej porade určenej rozvrhom študijného programu mediálne štúdiá, a tiež individuálne po vzájomnej dohode vnútri redakcie.

Článok 12
Majetok Unipo Press

1. Majetok, ktorý má Unipo Press v používaní, je majetkom univerzity pridelený fakulte na plnenie jej úloh.

2. S majetkom Unipo Press môžu narábať a používať ho len členovia Unipo Press.

Článok 13
Záverečné ustanovenia

1. Štatút Unipo Press možno meniť na návrh zriaďovateľa.
2. Štatút Unipo Press nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc.
dekan