Iné

Slová mnohých tvárí

Homofóny. Textárom a básnikom ponúkajú možnosť zvukového klamu a ich viacvýznamovosť vie byť atraktívnym spestrením nielen umeleckého diela. Využívajú sa na tvorbu slovných hračiek v poézii či próze, ale aj v reklamnej sfére. Prijímateľ je nimi donútený zamyslieť sa viac nad myšlienkou v konkrétnej časti textu. Príkladom môžu byť verše z básne Ľubomíra Feldeka Devätoro remesiel: „Vybral som v lese po dve koruny, za pohľad na rozkvitnuté koruny.“ Ide o homonymá a teda o slová, ktoré síce znejú rovnako, ale ich význam sa líši. Z modernejšej tvorby, ktorá je bližšia hlavne mladšiemu publiku, môžu slúžiť ako príklad záverečné verše z piesne Primetime od Majka Spirita: „Postavím Impérium okolo môjho Ríma ako Caesar, chápeš? Rým s Ypsilonom, Spirit za mikrofónom.“ Slovenský raper tu naráža na viacvýznamovosť slov Rím a rým, ktoré znejú rovnako, ale graficky sa zapisujú rozdielne. Takéto slová sa nazývajú homofóny a ide o jeden z typov homoným. V tomto článku si predstavíme zopár prípadov, v ktorých je potrebné rozlišovať správny pravopis, a ktoré nám pri písaní vedia narobiť problémy.

 

Rím/rým
Lexikálny význam slov úzko súvisí s jeho grafickým zápisom. Ak teda chceme vedieť, či sa v slove píše tvrdé y alebo mäkké i, musíme poznať jeho význam. Keď sa pozrieme na tieto verše z lexikálneho a grafického hľadiska, zistíme, že v prvom slove sa píše mäkké í, pretože ide o hlavné mesto Talianska. Názvy miest sa píšu s veľkým začiatočným písmenom. V druhom prípade sa zapisuje tvrdé ý, pretože ide o jedno z vybraných slov po r. Významovo ide o zvukovú zhodu na konci dvoch alebo viacerých veršov.

zdroj: pixabay
Pohľad na nočný Rím, Zdroj: Pixabay

byť/biť
Možno najznámejším prípadom homofónov sú slová byť a biť. V prvom prípade sa píše tvrdé y, pretože ide o jedno z vybraných slov po b. Používa sa v zmysle existovať, jestvovať, nachádzať sa. Slovo biť sa píše s mäkkým i a významovo ho môžeme nahradiť synonymami udrieť, mlátiť, búchať. V pesničke od slovenského rapera Moma Niečo je už za mnou môžeme v refréne vidieť využitie oboch prípadov: „Cítim sa životom ošľahaný byť, no nič mi nezobralo chuť ísť ďalej žiť, no som stále ready sa ísť ďalej biť, odkáž im,  že som po tom všetko fit.“

dobyť/dobiť
Častý problém vzniká pri slovách dobyť a dobiť, pri ktorých sme si viacerí neistí. Dobyť znamená získať niečo, čo nás stálo veľké úsilie: Dobyť jej srdce preňho nebolo ľahké. Môže sa tiež použiť vo význame zmocniť sa niečoho, najmä vojensky: Rusi dobyli dôležitý železničný uzol, mesto Izjum pri Charkove. V týchto prípadoch sa zapisuje tvrdé y.
Význam slova dobiť môže súvisieť s jeho slovotvorným základom biť: Zvalil ho na zem a bol pripravený ho dobiť. V prenesenom význame sa slovíčko používa v súvislosti s elektrickým nábojom či ďalšími prístrojmi: Dobiť autobatériu sa dá aj pomocou štartovacích káblov. Dobiť kredit bolo kedysi možné len cez stieraciu kartu vášho mobilného operátora. V týchto prípadoch sa v slovách píše mäkké i.

zdroj: pixabay
Výr skalný, Zdroj: Pixabay

výr/vír
Problém študentom robia aj homofóny výr a vír. V prvom prípade ide o veľkú sovu, ktorej perie na hlave evokuje uši. Ide o vybrané slovo po v preto sa v slove zapisuje tvrdé dlhé ý . Príkladom použitia tohto slova môže byť veta: Výr skalný sa po latinsky povie Bubo bubo.
V druhom prípade poznáme dva významy slova vír. Prvý význam hovorí, že ide o prudký pohyb vody alebo vzduchu okolo zvislej osi. Príkladom môže byť veta: Silný vodný vír v čínskom meste Hangzou zapríčinila výstavba piatej trasy metra.
Jeho druhý význam sa používa v prenesenom význame a znamená rýchly pohyb, neusporiadaný sled, niečo, čo pripomína vír. Vo víre tanca uvidíte moderátorku hlavného spravodajstva Lenku Vavrinčíkovú. V obidvoch prípadoch sa zapisuje mäkké dlhé í.

vyť/viť
Pri slove vyť poznáme jeho dva významy. Prvý význam hovorí o prenikavom, ťahavom zvuku najmä psov alebo vlkov. Ako príklad môže slúžiť veta: Dôvodom vlčieho vytia môže byť hľadanie starých členov svorky.
Druhý má skôr umelecký charakter, ide o prenesený význam v zmysle nariekať alebo bedákať od bolesti. Príkladom môže byť veta: Udrel sa do malíčka a začal vyť na celý dom. V týchto prípadoch sa zapisuje  tvrdé y.
V druhom slove ide významovo o pletenie či zväzovanie. V tomto prípade zapisujeme mäkké i a príkladom môže byť veta: Najlepšie je viť vence z vŕby alebo brezy, ale veľmi dobre a ľahko tvarovateľný je pavinič.  S vyššie spomínanou bolesťou má súvis aj výraz zvíjať sa, ktorý môžeme použiť vo vete: Celý deň sa v posteli zvíjal od bolesti. V takomto prípade zapisujeme dlhé mäkké í.

tip/typ
Niektorí z nás na písomkách tipujú lebo nevedia, či ide o slovo s mäkkým i alebo tvrdým y. Už z tejto vety môžeme vyčítať, že slovo tip znamená odhad. V inom kontexte môže jeho význam znázorňovať radu či odporúčanie. Príkladom môže byť veta: Prosil som o tip experta na stávkové tipovanie. V takýchto prípadoch vždy zapisujeme mäkké i.
Význam druhého slova, ktoré pochádza z latinčiny, opisuje druh, vzor či model. Ako príklad môžeme použiť vetu: Cholerik je jedným zo štyroch základných typov človeka. Ak ide o slovo s takýmto významom, stále ho budeme zapisovať s tvrdým y.

bystro/bistro
V prvom z týchto slov ide o príslovku odvodenú od vybraného slova bystrý, preto sa graficky zapisuje s tvrdým y. Z lexikálneho hľadiska ju môžeme nahradiť synonymami rýchlo, dôvtipne alebo šikovne.
V druhom slove ide o reštauračný podnik na rýchle občerstvenie. V tomto prípade sa vždy zapisuje mäkké i. Ako príklad môžeme uviesť vetu, ktorá obsahuje oba významy: Bystro postavili bistro blízko fakulty.

zdroj: facebook/Sophia Hrivňáková
Sophia Hrivňáková Zdroj: Facebook

mys/miss
Tak, ako pri ostatných homofónach, aj tu grafický zápis závisí od ich lexikálneho významu. Prvé slovo patrí medzi vybrané slová, z tohto dôvodu sa zapisuje s tvrdým y a definuje sa ako výbežok pevniny do mora. Príkladom môže byť veta: Biely mys leží v Tunisku neďaleko mesta Bizerta na pobreží Stredozemného mora.
Slovo miss pochádza z angličtiny a v anglicky hovoriacich krajinách sa používa na označenie slečny. Všeobecne však súvisí so súťažou krásy a ide o víťazku takéhoto podujatia. Ako príklad môže slúžiť veta: Sophia Hrivňáková, rodáčka z Banskej Štiavnice, sa stala Miss na rok 2021.

Homofóny, ale aj homonyma vo všeobecnosti, sú ukážkovým príkladom toho, ako nám slovenčina môže spôsobovať problémy alebo naopak ponúkať možnosti pri kreatívnom procese. Kým niekto ich môže mať plné zuby, iní, vďaka ním, môžu mať plné šuplíky nápadov na ich využitie. V jednej z reklám firmy Coop Jednota, ktorá je na Youtube pod názvom – Najchrumkavejšie domáce pečivo, využili jej tvorcovia dvojitý význam slova rožky. Ako názov napovedá išlo o rožky ako druh pečiva a tiež o rožky ako zdrobneninu slova rohy. Na prepojenie oboch významov použili známy slovenský frazeologizmus: „Nevystrkuj mi tu rožky!“ Toto je len jeden z mnohých prípadov, ktoré by sme mohli nájsť v reklamnom, ale vo všeobecnosti aj v mediálnom prostredí. Pri písaní homofónov je dôležité poznať ich význam, vďaka ktorému ich gramaticky môžeme zapísať správne. Kvôli ich rovnozvučnosti môže dôjsť k nedorozumeniu, ale možno práve tento článok bude slúžiť k ich lepšiemu pochopeniu. Koniec-koncov sú len ďalším zaujímavým javom nášho jazyka, ktorý nám ukazuje, aká vie byť slovenčina hravá a rôznorodá.

Autor: Martin Bujňák

Martin Bujňák

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *